Utrudnienia dla wierzycieli – doręczenie przez Komornika

W dniu 7 listopada 2019 r. weszła w życie zmiana kodeksu cywilnego w zakresie doręczania pism procesowych. Do tej pory Sąd doręczał pozwanemu przesyłkę, zawierającą przykładowo nakaz zapłaty wraz z odpisem pozwu. Doręczenie następowało na adres podany przez powoda, który często bywał adresem nieaktualnym. Jeżeli listonosz nie zastał nikogo w domu pozostawiał awizo z informacją o zdeponowaniu przesyłki na poczcie. Po upływie tygodnia, listonosz pozostawiał kolejne awizo, w sytuacji gdy nikt nie odebrał przesyłki. Jeżeli adresat nie zgłosił się na pocztę, przesyłka wracała do Sądu, który pozostawiał ją w aktach ze skutkiem doręczenia.

Taka regulacja powodowała, że ludzie często dowiadywali się o założeniu przeciwko nim sprawy sądowej, dopiero wtedy, gdy Komornik odnalazł ich aktualny adres zamieszkania i dokonał zajęć wierzytelności z rachunków bankowych i stosunku pracy. Osobie takiej przysługiwały jednak środki prawne, służące podjęciu obrony. Pomimo wad tej regulacji, należy pamiętać, że uniemożliwiała ona dłużnikom uniknięcie odpowiedzialności za swoje zobowiązania poprzez nieodbieranie przesyłek z Sądu.

Od 7 listopada 2019 r. zniesiono opisaną wyżej fikcję doręczenia przez podwójne awizo. Aktualnie w przypadku gdyby adresat nie odebrał pierwszej przesyłki sądowej, Sąd zawiadamia o tym powoda, przekazując mu przesyłkę sądową i zobowiązując do doręczenia pisma za pośrednictwem Komornika. Powód albo jego pełnomocnik musi więc napisać wniosek do Komornika. Komornikowi trzeba zapłacić za wykonaną pracę. Opłata za doręczenie wynosi 60,00 zł plus wydatki związane z dojazdami i doręczeniem korespondencji. Jeżeli nasz pozwany nie mieszka pod podanym Komornikowi adresem, może on podjąć działania zmierzające do ustalenia jego właściwego adresu, za co pobiera opłatę w wysokości 40,00 zł. Jeżeli Komornik nie zastanie adresata w domu, może podjąć czynności polegające na rozpytaniu domowników, a także sąsiadów co do faktu, czy pozwany rzeczywiście pod tym adresem zamieszkuje. Jeżeli okaże się, że adres jest właściwy, Komornik pozostawi awizo z informacją o możliwości odbioru przesyłki w Kancelarii Komornika w terminie 7 dni. Nawet jeżeli dłużnik nie odbierze przesyłki, uznaje się ją za doręczoną. Komornik przesyła do powoda protokół z dokonanych czynności, który powód lub jego pełnomocnik musi następnie dostarczyć do Sądu.

Jak widać cała procedura jest pracochłonna i wymaga sporo czasu, znacznie przyczyniając się do zwiększenia długości całego procesu cywilnego. Z pewnością przyczyni się ona do wyeliminowania sytuacji, w których wyrok zaoczny lub nakaz zapłaty były wydawane i uprawomocniały się, a pozwany nie miał w tym przedmiocie żadnej wiedzy i to często nie z własnej winy. Procedura ta jednak znacznie przewlecze postępowania cywilne i utrudni dochodzenie roszczeń od dłużników.